“Deepfotohouse” ความทรงจำร่วมกันระหว่างผู้ถ่ายภาพและร้านล้างฟิล์ม การพึ่งพาอาศัยในการถ่ายทอดความทรงจำ

ในการเดินทางของชีวิตผ่านเรื่องราวมามากมาย ความทรงจำในทุกช่วงเวลานั้นมีทั้งดีและไม่มีดี ทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในหัวของเรา กระทั่งวันที่มนุษย์ผลิตเครื่องมือช่วยบันทึกภาพความทรงจำที่เราเรียกว่า “กล้องถ่ายรูป” ขึ้นเพื่อสร้าง “ภาพถ่าย” เก็บช่วงเวลาในอดีตไว้เตือนความทรงจำ

The Portfolio 02 : สุรศักดิ์ วรรณศรี เจ้าของร้านขายกล้องฟิล์มออนไลน์ ร้านแรกในประเทศไทย

กล้องผลิตใหม่ ก็คือเหมือนของใหม่เหมือนดิจิตอล พอซื้อปุ๊ปราคาร่วง ซึ่งจะต่างจากการเล่นของเก่า ซื้อถูกแล้วมันจะเริ่มแพงขึ้นเรื่อย ๆ คนซื้อก็เลือกดูว่าจะเล่นแบบไหน