Save the world, save the life ในรูปแบบ Double Exposure

Said Dagdeviren เป็นนักออกแบบจากประเทศตุรกี และเขาได้สร้างเรื่องราวของภาพออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยใช้เทคนิค Double Exposure (การซ้อนภาพ) ไว้บนตัวของสัตว์เหล่านี้ โดยสื่อถึงสถานที่และการใช้ชีวิตของมัน และ เพื่อเตือนให้เราหยุดการทำลายที่อยู่ของมัน

Images © Said Dagdeviren