The Circle of Space นิทรรศการที่ท้อนถึงโครงสร้างเมือง

การพูดถึงสภาวะพื้นที่ผ่านมุมมองที่มีความปัจเจกสะท้อนถึงโครงสร้างเมือง สภาพแวดล้อม จากมุมมองของศิลปินในแง่การอุปมามัยอุปมัยของพื้นที่เสมือนสังคมซึ่งมีความหลากหลายของบุคคลต่าง ๆ โดยกลุ่มศิลปิน The circle of space ได้แก่ วิชุดา ขันติจิตร, กนกวรรณ สุทธัง และอภิชญา วรรณกิจ


สถานที่ KICH gallery (เข้าชมฟรี
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2567
เวลา: 10:00 – 18:00 น. *ปิดทุกวันจันทร์*
Google Map : KICH Gallery

ติดตามเรื่องราวและผลงานศิลปะที่น่าสนใจจากพวกเราในแต่ละวันได้ที่

Facebook : Portjolio
Website : Portjolio
Instagram : Portjolio